Xem quẻ lục hào

Lần gieo Hào Âm Dương Động
6 Hào Thượng
5 Hào Ngũ
4 Hào Tứ
3 Hào Tam
2 Hào Nhị
1 Hào Sơ

Cần có 3 đồng tiền xu. Người đến xin quẻ phải trực tiếp gieo đồng tiền. Cách gieo như sau:

→Đặt 3 đồng tiền vào lòng bàn tay trái, bàn tay phải úp lên.

→Để yên 1 phút cho từ trường của con người tác động vào đồng tiền, tập trung tư tưởng nghĩ về việc đang muốn cầu.

→Xóc đồng tiền trong lòng bàn tay. Nam xóc 7 lần, Nữ xóc 9 lần, rồi thả từng đồng ra đĩa. Gieo lặp lại 6 lần. Mỗi lần ghi được 1 hào. Lần lượt ghi từ dưới lên trên, gieo lần 1 là hào 1, lần 2 là hào 2, lần 3 là hào 3.... lần 6 là hào 6.

- Cách ghi các hào như sau: (mặt có 4 chữ nho là mặt ngửa, mặt không có chữ nho là mặt xấp)

→2 đồng ngửa 1 đồng sấp ghi là hào dương (+)

→1 đồng ngửa 2 đồng sấp ghi là hào âm (-)

→3 đồng ngửa ghi là hào âm (-) (động)

→3 đồng xấp ghi là hào dương (+) (động)